Asmens duomenų apsauga

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 12 Rugpjūtis 2021

Prienų lopšelio-darželio „Saulutė” Privatumo politika

Prienų lopšelis – darželis „Saulutė“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Prienų lopšelio – darželio „Saulutė“ Duomenų apsaugos pareigūną:

Daiva Paurienė

tel.: (8 319) 61185
el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Jeigu asmuo nesutinka su Prienų lopšelio – darželio „Saulutė“ administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 

 • Prienų lopšelio-darželio ,,Saulutė" bendrosios ir darbuotojų asmens tvarkymo taisyklės (skaityti)

 

 •  Prienų lopšelio-darželio Saulutė ugdytinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės (skaityti)

 

 • Asmens informavimas apie asmens duomenų tvarkymą (skaityti)

 

 • Duomenų valdytojo duomenų tvarkymo veiklos įrašų forma (skaityti)

 

 •  Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimas (skaityti)

 

 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūra (skaityti)

 

 •  Sutikimas dėl nepilnamečio asmens duomenų tvarkymo (skaityti)

 

 •  Darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų saugojimo (skaityti)

 

 •  Prienų lopšelio darželio Saulutė Lauko teritorijos įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas (skaityti)

          1 priedas (skaityti)

          2 priedas (skaityti)

          3 priedas (skaityti)

 

 •  Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo ir pažeidimo pašalinimo lopšelyje-darželyje Saulutė tvarkos aprašas (skaityti)

          1 priedas (skaityti)

          2 priedas (skaityti)

          3 priedas (skaityti)

 

 • Prienų lopšelio-darželio ,,Saulutė" interneto svetainės naudojimosi privatumo politika (skaityti)

 

 • Bendrasis duomenų apsaugos Reglamentas (skaityti)

 

 • LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas  (skaityti)

 

 • Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (nuoroda)

 

 • Asmens duomenų subjekto prašymo forma (skaityti)